תורישו הכימת

דחוימ רוקיס

ןויכרא

טרופסה רתא

תושדחה רדח
תספדומה הרודהמה
      הירלג << תספדומה הרודהמה
2001 לירפאב 13 ,א"סשת ןסינב 'כ ישיש םוי
הלודג הדרח וכותב רצואש תוימיטפואל ןונמיה
ןיילק ירוא תאמ
:םירחא םיקוח וב םילעופש םלוע ןיבל תואיצמה ןיב ענ ילקיסומה טרסה
םיעובטש םיסקודרפה תא ףושחל רשפאמ הזה רעפה .וב םידקורו םירש
ילוא םידיעמ "טוילא יליב"ו "הכישחב תדקור" .המצע עונלוקה תונמאב
רנא'זה לש ובושל הלשב תיעונלוקה עקרקהש
יוושכעה עונלוקה ."םימסרופמ טעמכ"
ילקיסומה עונלוקה ,יתריצי שפוחל ףאוש
טלחומ טעמכ שפוח לש השוחתב דימת לעפ
לארשיב תעכ םינרקומש םיטרס ינש
םירענ לש םרופיס תא םיאיבמ
םייתרבח ,םיידמעמ םילבכמ םיררחתשמש
תואיצמ םע שגפמ תוכזב םייתוברתו
:םהל הרז וילא דע התיהש תילקיסומ
ירדלד ןוויטס לש "טוילא יליב"
תרייעב 11 ןב דלי ראתמש ,יטירבה
ךשמנה 80-ה תונש לש הילגנאב םירוכ
טעמכ"ו ,יסאלקה טלאבה םלוע לא
תראתמש ,ואורק ןורמק לש "םימסרופמ
הליג ,15 ןב היהשכ ,ומצע ואורק דציכ
תא התרזעב רידגהו קורה תקיסומ תא
וללה םיטרסה ירוביג ןיב .ותוהז
ךפהנ טוילא יליב :םירכינ םילדבה
תואיצמה לע ףיקשמ רמולכ ,קור בתכ אוה "םימסרופמ טעמכ" רוביגו ,ןדקרל
לש ררחשמה החוכב םיקסוע םיטרסה ינש ךא .וילע הבוהאה תילקיסומה
לש םלועב תוילאודיווידניא דקמל התלוכיבו ,תילקיסומה תיתונמאה תוליעפה
.תכלוהו הלדג תוימינונא

"טוילא יליב"
טרסהש השגרה שי ךכ םושמ ילוא
היישעה זכרמל רזוח ילקיסומה
עקרקהש ,תוחפל ,וא ,תיעונלוקה
עונלוקה .ותרזחל הלשב תיעונלוקה
לככ בחרנ יתריצי שפוחל ףאוש יוושכעה
לכהו ירשפא לכהש רמול שפוח ;רשפאה
השקונה תילכלכה תואיצמה תורמל ,רתומ
תא רידגהל ץלאנ הזה עונלוקה הבש
אוה ילקיסומה עונלוקהש המדנו .ותוהז
תא אטבל רתויב םיאתמה רנא'זה
בשחנ אוה םלועמו זאמ .הזה טקילפנוקה
רודיבו ,רודיב וינכרצל קפסל שקבמש ,רתויב ירחסמהו יממעה רנא'זה
טעמכ שפוח לש השוחתב לעפ אוה ,הז ללגב אקווד ילואו ,תאז םעו .דבלב
.םדקתמו ינרמש ,ינויסינו יתרוסמ ןמזב וב תויהל ול הרשפיאש ,טלחומ
הלאשה תא לואשל ךרוצהו ,עונלוקה םצעב והמ לואשל ול רשפיא הזה בולישה
םילבלבמהו םילבלובמה םייעונלוקה םימיב ומכ רעוב היה אל םלועמ תאזה
.הלאה

םיילקיסומ םיעטק ילב ילקיסומ טרס

ראדוג קול ןא'ז לש וטרס ,"השא איה השא"ב רתויב תופיה תוניצסה תחאב
סיר'צ דיס םהש םינפ םידימעמ ודנומלב לופ ןא'זו הניראק הנא ,1960-מ
.םא-י'ג-םא ינפלואב םימוליצ תמיבל ךפהנ סיראפב בוחרהשו ,ילק ןי'גו
,"וליאכ םישוע" םה ;תמאב םירש וא םידקור םניא ודנומלבו הניראק
עטק ךותמ הלועש תולעתהו הוודח לש השוחת התוא תא עיבהל ןויסינב
םג ,תמאב םירש וא םידקור אל םהש ןוויכמ לבא .ילקיסומ יעונלוק
הלועש שגרה אוהש ,יתימאה רבדה לש יוקיח אלא םניא הוודחהו תוצילעה
.ילקיסומה טרסה ךותמ

הרדגהה ."םיילקיסומ םיעטק אלל ילקיסומ טרס" וטרס תא רידגה ראדוג
,ילקיסומה טרסהש ותנבה לע הדיעמ ,תמכחתמ ןושארה עגרב תעמשנש ,תאזה
תא ףושחל רשפא ותרזעבו ,ויפואב ילסקודרפ אוה ,רחא רנא'ז לכמ רתוי
ןופ סראל לש "הכישחב תדקור" .המצע עונלוקה תונמאב םיעובטה םיסקודרפה
תוילסקודרפה תא ףקות ,ראדוג לש וטרס ירחא םירושע העברא קפוהש ,רירט
ןיב .בל תערוק המרדולמב םיילקיסומ םיעטק בלשמ אוה :תפסונ םעפ תאזה
My Favorite" תא תעצבמ טרסה תרוביג הבש הניצס ןיב תמעמ אוה ראשה
וכותב רצואש תוימיטפואל ןונמיה אוהש ,"הקיסומה ילילצ" ךותמ "Things
.הלחלח תררועמ תונטרפב תראותמש ,גרוהל האצוה תניצס םע ,הלודג הדרח

ירשפא הז םא לאוש ,וינפל ראדוג לש וטרס ומכ ,רירט ןופ לש וטרס
טרסהש יפכ ,םאו ,םיילקיסומ םיעטק וב ןיאש ילקיסומ טרס תושעל ימיטיגלו
תואיצמה דועיתל תביוחמש תונמאש ימיטיגלו ירשפא ,דימת לאש ילקיסומה
.םיילקיסומ םיטרס תריציל הנמזמ שידקת

ילקיסומה טרסה תא םעפ הרידגה ,תיאקירמא תינקיטרואית ,פמאקנלמ ןיי'ג
ויתונש בור ךשמב בשחנש רנא'זל העיתפמ הרדגה - "יטרואית רנא'ז"
לש תיתרוסמה הנעטה .םירנא'זה לכבש ילאיווירטהו ירחסמה ,ירודיבה
תויורשפאב רמולכ ,דבלב ומצעב קסוע ילקיסומה טרסהש התיה תרוקיבה
תולעב תויומד לע ,תבכרומ הלילע לע רתוומ אוה ןכלו ,ולש תוירודיבה
תכרפומ תאזה הנעטה .ףקות תולעב תויגוסב קוסעל ןויסינה לעו קמוע
הז .תיתרוקיב הזתיטנא הל הרצונש דע תיסחי בר ןמז שרדנ לבא ,הדוסימ
ראונ םליפה ,ןוברעמה - םירחאה םיירלופופה םירנא'זהש ירחא הברה הרק
.תיטרואית היצמיטיגלל וכז - תיטנמורה הידמוקה וא

רבכ לדח ילקיסומה טרסה םהבש םימיב הבורב התווהתה תאזה הזתיטנאה
תפרצב םיריעצה עונלוקה ירקבמ .ולש תיתרוסמה הקפהה תנוכתמב םייקתהלמ
("שדחה לגה" תעפות רושע רובעכ החמצ םהמש) היינשה םלועה תמחלמ ירחאש
ידווילוהה עונלוקל תללוכה םתדהאמ קלחכ ילקיסומה טרסה תא וצמיא
.ירלופופה

היהש ימ .עודמ ןיבהל לק הרוחא הייארבו ,רנא'זל דחוימב ךשמנ ראדוג
גוצייל תואיצמה ןיב לדבהה תא רקחש לגב םיליבומה םירצויה דחאל
וניא עונלוקה"ש הזרכהה העיפומ 1967-מ ולש "תיניסה"ב) הלש יעונלוקה
זא רבכ טלק ,("דבלב תופקתשהה לש תואיצמה אלא ,תואיצמ לש תופקתשה
תואיצמ לש םינוש םיגוס ןיב שגפמה תא ראתמ ותוהמב ילקיסומה טרסהש
המכ תוגיצמ תויומדה ובש דיחיה רנא'זה הז ,לכה תולככ ירחא .תיעונלוק
ןה לבא (ונלוכ ומכ) תורבדמו תוכלוה ןה :תיטסילרוטנ תוגהנתה לש תוגרד
.תורשו תודקור םג

.תומימתה ןדבוא םע דדומתהל

ןורחאה לודגה רושעב הלחה ילקיסומה טרסה לש ותובכרומבו וכרעב הרכהה
"י'זי'ז"ו 1957-מ רקויק 'גרו'ג לש "סלריג הל" .רנא'זה לש ויתודלותב
תא ומתסש םיילקיסומה םיטרסה ינשל םיבשחנ 1958-מ ילנימ טנסניו לש
תא .עונלוקל תורישי ארבנש הז ,יסאלקה ילקיסומה טרסה ןדיע לע ללוגה
ומכ ,ייוודורבמ רמז תוזחמל םידוביע 50-ה תונשב רבכ סופתל ולחה ומוקמ
"םירוורפה רופיס" םיאבה םירושעבו ,(1956 ,גנאל רטלוו) "ינאו ךלמה"
,רקויק 'גרו'ג) "הוואנה יתריבג" ,(1961 ,סניבור םור'גו זייו טרבור)
רוקמל םתודמציהש ,םירחאו (1965 ,זייו טרבור) "הקיסומה ילילצ" ,(1964
תיעונלוק הפונת תולעב תוריציל ךופהל םהל הרשפיא אל רכומה ינורטאיתה
.תיאמצע

היתונשב ,עונלוקה תונמאש יפכ ךא ,תורצק יסאלקה ילקיסומה טרסה תודלות
ראש ןיבל הניב לדבהה תא המצעל רידגהל תבייח התיה ,תונושארה
יעצמאל וניב לידבמ המ דומלל בייח ילקיסומה טרסה םג היה ,תויונמאה
ירחא םינש שש הרק הז .םיילקיסומ םירצומ םלהקל םיקפסמש םירחאה רודיבה
םע ,רנרוו םיחאה ינפלוא וקיפהש םיטרס תרדסב ,ילקיסומה טרסה לש ותדלוה
תרחא תוארל רשפא עונלוקבש ןיבה ילקרב .ילקרב יבסאב לש היפרגואירוכ
לש תיאמצעה ותוהז תא תעבוקש איה תרחא תוארל תורשפאהשו ,ןורטאיתב רשאמ
.ילקיסומה טרסה

ר'גני'גו רטסא דרפ לש םגו ילקרב יבסאב לש םינשה ויה 30-ה תונש
טרסה לש בהזה רות .םיחילצמ םיילקיסומ םיטרס לש הרדסב ובכיכש ,סר'גור
הבוכיכב ,ילנימ לש "סיאול טנייסב יתוא שוגפ" םע 1944-ב לחה ילקיסומה
רחאל םינש 14 ,יאמב ותוא לש ,"י'זי'ז" םע םייתסהו ,דנלרג ידו'ג לש
לשב השק הלטלט הרבע דווילוהב תילכלכה תואיצמהש םושמ ךעד רנא'זה .ןכמ
,היינשה םלועה תמחלמ ירחא הקירמאב םייתוברתהו םייתרבחה םייונישה
ןכתיי .יאקירמאה רודיבה םלוע לע הריעצה היזיוולטה לש תוטלתשהה םשארבו
הידמוקה ומכ ,םירחאה םייתרוסמה םירנא'זהמ רתוי ,ילקיסומה טרסהש םג
ומצע תא םיאתהל השקתה ,(ףוסבל אוה םג ךעדש) ןוברעמה וא תיטנמורה
.תומימתה ןדבוא לש השוחתל ,השדחה תיטילופהו תיתרבחה תואיצמל

לש תויעונלוק תואסרג קיפהל הכישמה דווילוה .תמ אל לבא ,ךעד רנא'זה
לדנר לש "זירג"ו 1972-ב יסופ בוב לש "טרבק" ,לשמל) םיחילצמ רמז תוזחמ
דב לא םיירוקמ םיילקיסומ םיטרס םג וחילבה םעפ ידמו ,1978(-ב רזיילק
תאז ."זולב םיחאה"ו "זור" ,"הקיסומה ןועגיש" םהבו ,יאקירמאה עונלוקה
יפוריאה וא יאקירמאה עונלוקל ומקש רתויב םיבושחה םיאמבהמ םיבר ,דועו
לש תועמשמבו תרוסמב ףיקע וא רישי שומיש ושע םינורחאה םירושעה תעבראב
ותחטבה תא ןיידע םייק אל רבודומלא ורדפ קר) יסאלקה ילקיסומה טרסה
.(ילקיסומ טרס תושעל

לש ותלוכיב וריכה ,םהיניב םיינונגסה םילדבהה תורמל ,וללה םיאמבה לכ
רוציל ךכו ,תיעונלוק תואיצמ לש תונוש תומרב לועפל ילקיסומה טרסה
,לכה ירחא ,ילקיסומ טרסב .םיפוצה לצא תיעונלוק העדות לש תונוש תוגרד
תואיצמל ,ונלשל המוד תיתוגהנתה הניחבמש ,תחא תואיצממ םעפ ידמ םירבוע
םתואל קר אל ןוכנ הז .הב םידקורו םירש :םירחא םיקוח הב םילעופש
"המצע תואיצמ"ב םהלש םיילקיסומה םיעטקה תא םימקממש םיילקיסומ םיטרס
םיעטקל םיקינעמש םיטרסל םג אלא (הלילב קראפ וא םשג ףוטש בוחר)
אוה םלועה לכ םירקמה ינשב .המב לע ,הרואכל יטסילאיר רשקה םיילקיסומה
.המב

עונלוקל םישענ םייחה

ןוידל הלעמו ,יתוכאלמה לא עונלוקה לש הכישמה תא טילבמ ילקיסומה טרסה
,הכעד תילקיסומה-תיעונלוקה היישעהש ףא ,ןכלו .הקתעהו יוקיח לש תולאש
תולילקהו תוילאיווירטה תורמל .תוילאוטקא ורתונ הלעמ רנא'זהש תויגוסה
תונעיה עבות אוהש ןוויכמ ,רתויב השקה רנא'זה והז ,ולש תולילעה לש
ילקיסומה טרסלש ןוויכמו .אלש וא ויקוח תא םילבקמש וא :ויפוצמ תטלחומ
תויעונלוקה תולאשבו הרוצב זכרתהל םינעונלוקה ולכי ,תיסיסב הלילע
.תויטרואיתה

ידוו ,יטייב ןרוו ,הלופוק דרופ סיסנרפ ,יזסרוקס ןיטרמ ,ןמטלא טרבור
.הזכ הארנש וא ילקיסומ טרס תיישעב וחוכ תא הסינ םהמ דחא לכ - ןלא
,ירטנאקה תקיסומ לש המלועב שחרתהש ,"ליוושאנ" תא 1975-ב םייב ןמטלא
רישע ןקויד טטריש םיילקיסומ םיטרסמ תומכסומ לש םכחותמ ןווגמ תרזעבו
.70-ה תונשב הקירמא לש ףירחו

תונשב יזסרוקס םייבש "קרוי וינ קרוי וינ"ו "רתוי ןאכ הרג אל סילא"
לואר לש תילקיסומה המרדולמה ,"The Man I Love"מ עדומב ועפשוה '70-ה
לש סאגו סאלב 1982-מ "בלהמ דחא" תלילע תא םקימ הלופוק .1946-מ שלוו
,ןוימדה לש סיראפב "סיראפב יאקירמא" תא םקימ ילנימש יפכ שממ ,ןוימדה
התיה האצותה .ןפלואב הרואפתכ התנבנ איהש הדבועה תא הריתסה אלש סיראפ
.תילקיסומ תיטנמור היזה

ידוו סחייתמ 1996-מ "ךתוא בהוא ינא םירמוא םלוכ"ב רתויב הפיה הניצסב
ןי'ג הבש ,"סיראפב יאקירמא"ב רתויב תורוכזה תוניצסה תחאל תורישי ןלא
ןוה ידלוג םע ןלא דקור וטרסב .ןייסה תודג לע םידקור ןורק ילסלו ילק
הניראקל המודב ,ןוה ידלוגו אוהש עדוי ןלא לבא ;ןייסה תודג לע
.םתרזעל אובי אל עונלוקה םא ןורקו ילק ומכ דוקרל ולכוי אל ,ודנומלבו
ףחרל ןוה ידלוגל םורגל ידכ ,דחוימ טקפאב ,תיעונלוק הלובחתב שמתשמ אוה
הרוצב הבשחמו שגר עיבהל רמולכ ,דוקרלו רישל היהי רשפאש ידכ .ריוואב
.עונלוקל ךפהיהל םיכירצ םייחה ,רתויב תזכורמה

שומיש השעש ,רטופ סינדל 1997-מ "ריש םה םייחה" תא שידקה הנר ןלאו
ידמ ועקב וטרסב .ולש היזיוולטה תורדסב םירכומ םינומזפב ירוקמו קירבמ
,טרסה ירוביג יתפשמ ,םהלש םיירוקמה םיעוציבב ,םייתפרצ םינוסנש םעפ
.םהלש םיישגרה םיטבלה תא האלפנ תינוריא תורישיב ואטיבו

תודוכל תויומד לש הילוכנלמ

טרס אלא ,ילקיסומ טרס קר היה אל 1964-מ ימד קא'ז לש "גרוברש תוירטמ"
תננגוסמ תינועבצ תואיצמב תיאזורפה ותלילע תא םקימש ,ולוכ רשומ
ימד .(תורואפתה לש הלאל ומאתוה םידגבה לש םימגדהו םיעבצה) ןיטולחל
.להקב ררועל הלולע תיעונלוק הרפואש תוחונ יאה לע םכחותמ ןפואב רבגתה
ךלוה אוה ברעבש ,ןבומכ הרישב ,ורבחל רוביגה רפסמ טרסה תליחתל ךומס
םירש םלוכ .הז תא לבוס אל" ,שפנ טאשב רבחה ביגמ "?הרפוא" .הרפואל
תירשפאה תואיצמל תכפוה תרשומה תואיצמהו ,גפ חתמה הזה עגרהמ ."םש
.הדיחיה

תדקור" ."ריעב רדח" ,תפסונ תירוקמ תיעונלוק הרפוא ימד םייב 1982-ב
,"ריעב רדח" .הז וטרס תא םהינש יל וריכזה "טוילא יליב"ו "הכישחב
יליב" ומכו ,םישק םייטמרדולמ םירמוחב קסע ,"הכישחב תדקור"ל המודב
הרטשמה תוחוכל םיתבוש ןיב המילאה תושגנתהה תא ראית אוה "טוילא
.םתוא אכדל םישקבמש

,הצורש ,ירדלד ןוויטס לש וטרסמ רתוי ינוציקו זעונ היה "ריעב רדח" לבא
"הקיסומה ןועגיש" ומכ .תישגר תולעתה םיפוצל םורגל ,רבד לש ופוסב
אוה ;דוקירה לש ררחשמה וחוכב קסוע "טוילא יליב" ,ול ומדקש םיטרסו
תוהז בצעלו ,םיידמעמו םייתרבח םילבכ ץורפל רשפאש רמוא
אלא ,תיוויטנרטלא תיעונלוק תואיצמ בצעמ וניא אוה .תילאודיווידניא
,תאז תמועל ,םיבוט םיילקיסומ םיטרס .תואיצמה ךות לא היסטנפה תא סייגמ
,םהלש הילוכנלמה .הלש תיעונלוקה הוויטנרטלאה םע תואיצמה תא םיתמעמ
תויומדה לש ןתויהמ תעבונ ,ילוכנלמ והשמ שי ילקיסומה טרסה לש ודוסיבו
תיתוכאלמהו תאצמומה הוויטנרטלאל תואיצמה ןיב תודוכל תוילקיסומה
.הלש

תוניצסה תחאבש ,1971-מ קירבוק ילנטס לש "ינכמה זופתה"מ וק חותמל רשפא
"םשגב רישא ריש" ךותמ אשונה ריש תא עצבמ (לואדקמ םלוקלמ) סכלא ולש
רדניבסאפ רנרו רנייר לש "ןלרמ יליל" לא ,ויתונברוקב ללעתמ אוהש העש
,תירלופופה הקיסומה לש ,וליפא יטסידאסה ,ןכוסמה החוכב קסעש ,1981-מ
.תוללעתה לש גוס םה םיילקיסומה םיעטקה וב םגש ,"הכישחב תדקור" לאו
,הברקהו תוהמא ,תוישנ ןיב רשקה לע תיטסיכוזאמ תוקפרתה אוה ולוכ טרסה
דצל עיפומ םלועלש ,יטסידאסה ודצ תא טילבמ ולש ילקיסומה דממהו
זכרמל ילקיסומה טרסה לש ובוש תא רשבמ "הכישחב תדקור" .םזיכוזאמ
.תפסונ םעפ ותומלעיהו ולוטיב תא םג לבא ,תיוושכעה תיעונלוקה היישעה
ןופ ,םיילקיסומ םיעטק אלל ילקיסומ טרס השע ראדוגש ירחא םירושע העברא
אלא םייחל הוויטנרטלא םיביצמ םניא םיילקיסומה ויעטקש טרס השע רירט
,הזה יטרואיתה רנא'זהש רמול רירט ןופ לש וכרד וז .תוומה תא םיתרשמ
םא ןורק.עונלוקה לש הלודגה םיאפרה חור אוה ,יח ןיידע אוהו ןמזמ תמש
,דחוימ טקפאב ,תיעונלוק הלובחתב שמתשמ אוה .םתרזעל אובי אל עונלוקה
,דוקרלו רישל היהי רשפאש ידכ .ריוואב ףחרל ןוה ידלוגל םורגל ידכ
ךפהיהל םיכירצ םייחה ,רתויב תזכורמה הרוצב הבשחמו שגר עיבהל רמולכ
.עונלוקל

לש "טסימרופנוקה"ב ררחסמ וגנט ודקר ילרדנס הינפטסו הדנס קינימוד
הירמו ודנרב ןולרמ ודקר ןכמ רחאל םייתנש .1971-מ י'צולוטרב ודרנרב
הנר ןלא .יאמב ותוא לש "סיראפב ןורחא וגנטה"ב ינלטק וגנט רדיינש
,"םשגב רישא ריש" לש טירסתה ירבחמ ,ןדמוק יטבו ןירג ףלודאל עידצה
סינדל שידקה אוה 1997-מ "ריש םה םייחה" תא ;"התיבה הצור ינא" וטרסב
היזיוולטה תורדסב םירכומ םינומזפב ירוקמו קירבמ שומיש השעש ,רטופ
,םהלש םיירוקמה םיעוציבב ,םייתפרצ םינוסנש םעפ ידמ ועקב וטרסב .ולש
םיישגרה םיטבלה תא האלפנ תינוריא תורישיב ואטיבו ,טרסה ירוביג יתפשמ
.םהלש

תודוכל תויומד לש הילוכנלמ

טרס אלא ,ילקיסומ טרס קר היה אל 1964-מ ימד קא'ז לש "גרוברש תוירטמ"
תננגוסמ תינועבצ תואיצמב תיאזורפה ותלילע תא םקימש ,ולוכ רשומ
ימד .(תורואפתה לש הלאל ומאתוה םידגבה לש םימגדהו םיעבצה) ןיטולחל
.להקב ררועל הלולע תיעונלוק הרפואש תוחונ יאה לע םכחותמ ןפואב רבגתה
ךלוה אוה ברעבש ,ןבומכ הרישב ,ורבחל רוביגה רפסמ טרסה תליחתל ךומס
םירש םלוכ .הז תא לבוס אל" ,שפנ טאשב רבחה ביגמ "?הרפוא" .הרפואל
תירשפאה תואיצמל תכפוה תרשומה תואיצמהו ,גפ חתמה הזה עגרהמ ."םש
.הדיחיה

,יסאלקה ילקיסומה טרסל הווחמ ,"רופשורמ תומלעה" תא ימד םייב 1967-ב
תורשש תומואת ומליג ,תואיצמב תויחא ,קאילרוד זאוסנרפו בנד ןירתק ובש
תינוריא תילקיסומ הדגא ,"רומחה רועב הכיסנה" תא 1971-בו ,תודקורו
."ריעב רדח" ,תפסונ תירוקמ תיעונלוק הרפוא םייב 1982-ב .תחכופמו
רדח" .הז וטרס תא םהינש יל וריכזה "טוילא יליב"ו "הכישחב תדקור"
ומכו ,םישק םייטמרדולמ םירמוחב קסע ,"הכישחב תדקור"ל המודב ,"ריעב
הרטשמה תוחוכל םיתבוש ןיב המילאה תושגנתהה תא ראית אוה "טוילא יליב"
.םתוא אכדל םישקבמש

,הצורש ,ירדלד ןוויטס לש וטרסמ רתוי ינוציקו זעונ היה "ריעב רדח" לבא
"הקיסומה ןועגיש" ומכ .תישגר תולעתה םיפוצל םורגל ,רבד לש ופוסב
אוה ;דוקירה לש ררחשמה וחוכב קסוע "טוילא יליב" ,ול ומדקש םיטרסו
תוהז בצעלו ,םיידמעמו םייתרבח םילבכ ץורפל רשפאש רמוא
אלא ,תיוויטנרטלא תיעונלוק תואיצמ בצעמ וניא אוה .תילאודיווידניא
,תאז תמועל ,םיבוט םיילקיסומ םיטרס .תואיצמה ךות לא היסטנפה תא סייגמ
,םהלש הילוכנלמה .הלש תיעונלוקה הוויטנרטלאה םע תואיצמה תא םיתמעמ
תויומדה לש ןתויהמ תעבונ ,ילוכנלמ והשמ שי ילקיסומה טרסה לש ודוסיבו
תיתוכאלמהו תאצמומה הוויטנרטלאל תואיצמה ןיב תודוכל תוילקיסומה
.הלש

תוניצסה תחאבש ,1971-מ קירבוק ילנטס לש "ינכמה זופתה"מ וק חותמל רשפא
"םשגב רישא ריש" ךותמ אשונה ריש תא עצבמ (לואדקמ םלוקלמ) סכלא ולש
רדניבסאפ רנרו רנייר לש "ןלרמ יליל" לא ,ויתונברוקב ללעתמ אוהש העש
,תירלופופה הקיסומה לש ,וליפא יטסידאסה ,ןכוסמה החוכב קסעש ,1981-מ
.תוללעתה לש גוס םה םיילקיסומה םיעטקה וב םגש ,"הכישחב תדקור" לאו
,הברקהו תוהמא ,תוישנ ןיב רשקה לע תיטסיכוזאמ תוקפרתה אוה ולוכ טרסה
דצל עיפומ םלועלש ,יטסידאסה ודצ תא טילבמ ולש ילקיסומה דממהו
זכרמל ילקיסומה טרסה לש ובוש תא רשבמ "הכישחב תדקור" .םזיכוזאמ
.תפסונ םעפ ותומלעיהו ולוטיב תא םג לבא ,תיוושכעה תיעונלוקה היישעה
ןופ ,םיילקיסומ םיעטק אלל ילקיסומ טרס השע ראדוגש ירחא םירושע העברא
אלא םייחל הוויטנרטלא םיביצמ םניא םיילקיסומה ויעטקש טרס השע רירט
,הזה יטרואיתה רנא'זהש רמול רירט ןופ לש וכרד וז .תוומה תא םיתרשמ
.עונלוקה לש הלודגה םיאפרה חור אוה ,יח ןיידע אוהו ןמזמ תמש
:האבה הבתכה
הרונמה הקלדנשכ
:תמדוקה הבתכה
הנטקה היזיוולטהו הלודגה ריעה
תושדח
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ישיש םוי ןויליג
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
תוצלמהו תורוקיב
טרופס
תורפסו תוברת
ן"לדנ ףסומ
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
םירפס ףסומ
השדח הלכלכ
ץראה ףסומ
תיבה ףדל רוזח
ץראהב ףלוחה עובשה
םויה תושדח | ץוח :תושדחה רדח | הלכלכ :תושדחה רדח | הביבסו עדמ ,תואירב | רודיבו תוברת | םויה תורתוכ לכ
תורתוכה לכ|בחרנ רוקיס תיירפס|ןייל-ןוא טרופס|תספדומ הרודהמ - תושדח
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©